Հարգելի քաղաքացիներ
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը որպես ոստիկանության կառուցվածքային ստորաբաժանում անցել է բարեփոխումների որոշակի շրջան: Աշխարհաքաղաքական նոր մարտահրավերներին զուգընթաց դժվարին է եղել ուղին: Բարեփոխումների սկզբնական փուլի կազմակերպման և կայացման գործում անմասն չի եղել բնակչության աջակցությունը՝ կառուցողական առաջարկներ ներկայացնելու, թեկուզև քննադատություններ և դիտողություններ ներկայացնելու առումով:

Ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումները ենթադրում են նաև ստորաբաժանումների վերակազմավորման, ինչպես նաև կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացման արդյունքում նորաստեղծ ստորաբաժանումների կազմավորման, դրանց գործառույթների և ոստիկանության ծառայողների լիազորությունների հստակեցման անհրաժեշտություն: Իրականացվող բարեփոխումների արդյունքում աշխատանքային և կատարողական կարգապահության բարձրացման, տարածքի քաղաքացիների խնդիրներին ավելի սերտ առնչվելու, բազմաստիճան ղեկավարման շնորհիվ կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանով համակարգում կատարվել են փոփոխություններ, որով ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության տարածքային անձնագրային ծառայությունների ղեկավարումը հանձնվել է ոստիկանության տարածքային մարմինների ենթակայությանը:

Ողջունում ենք ցանկացած առաջարկ, որը միտված կլինի պետականության ամրապնդմանը, քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը:

Հայաստանի Հանրապետության
ոստիկանության անձնագրային և
վիզաների վարչության պետ,
ոստիկանության գնդապետ

Միշա Սարդարյան

Դիմումի ընթացքը
Սահմանային Կետեր
ՀՀ Սահմանային Կետեր
Նորություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


      «Նույնականացման քարտերի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում կատարված փոփոխությունների համաձայն 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո դադարեցվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ նախատեսված անձնագրերի (այսինքն՝ հին նմուշի անձնագրերի) տրամադրումը և փոխանակումը, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

  2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո մինչև 16 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և 16 տարին լրացած նախազորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիներն իրավունք ունեն ստանալու կամ փոխանակելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ նախատեսված անձնագրերը: Ցանկության դեպքում նշված կատեգորիայի անձինք հին նմուշի անձնագրի փոխարեն կարող են ստանալ կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագիր:

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ


   16 տարին չլրացած ՀՀ քաղաքացի երեխաները կարող են ստանալ հին նմուշի անձնագիր կամ կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագիր:
  Անձնագիր ստանալու համար դիմումը կարող է ներկայացնել երեխայի ծնողներից մեկը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը:
  Հին նմուշի անձնագիր ստանալու համար (առաջին անգամ անձնագիր ստանալու դեպքում) ծնողը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը (անձնագրով) անձնագրային ծառայություն ներկայացնում է՝
 1)  սահմանված ձևի դիմում,
 2)  երեխայի ծննդյան վկայականը,
 3)  35X45մմ չափսի երկու գունավոր լուսանկար,
4) ամուսնության վկայական կամ հայրության ճանաչման վկայական կամ միայնակ մայր հանդիսանալու վերաբերյալ տեղեկանք,
5) այլ օրինական ներկայացուցչի կողմից դիմում ներկայացնելու դեպքում՝ օրինական ներկայացուցչությունը հավաստող փաստաթուղթ,
 6)  պետական տուրքի վճարման անդորրագիր:
  Կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագիր ստանալու համար (առաջին անգամ անձնագիր ստանալու դեպքում) ի տարբերություն հին նմուշի անձնագիր ստանալու դեպքերի, ներկայացվում են վերը նշված փաստաթղթերը, բացառությամբ երեխայի լուսանկարների: Երեխան ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի հետ ներկայանում է անձնագրային ծառայություն՝ տեղում լուսանկարվելու համար:
  Հին նմուշի անձնագրի փոխանակման համար ծնողը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը (անձնագրով) անձնագրային ծառայություն ներկայացնում է՝
 1)  սահմանված ձևի դիմում,
 2)  փոխանակման ենթակա անձնագիրը,
 3)  35X45մմ չափսի երկու գունավոր լուսանկար,
4) այլ օրինական ներկայացուցչի կողմից դիմում ներկայացնելու դեպքում՝ օրինական ներկայացուցչությունը հավաստող փաստաթուղթ,
 5)  պետական տուրքի վճարման անդորրագիր:
  Կենսափափական տվյալներ պարունակող անձնագրի փոխանակման համար, ի տարբերություն հին նմուշի անձնագիրը փոխանակելու դեպքերի, ներկայացվում են վերը նշված փաստաթղթերը, բացառությամբ երեխայի լուսանկարների: Երեխան ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի հետ ներկայանում է անձնագրային ծառայություն՝ տեղում լուսանկարվելու համար:
  Հին նմուշի անձնագիրը տրվում է 5-րդ աշխատանքային օրը, իսկ կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագիրը՝ 15-րդ աշխատանքային օրը:
  Մինչև 16 տարին լրանալը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրով փաստաթղթավորելիս` անձնագրերը տրվում են 3 տարի վավերականության ժամկետով, իսկ արական սեռի 15 տարին լրացած անչափահասներին` մինչև 18 տարին լրանալը:
03.10.2014թ.
01.03.2014

ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ ՎԻԶԱՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ